Blog

 • O tym, jak Zbigniew Ziobro własne rozprawy odraczał

  Nawiązując do mojego poprzedniego wpisu o nowej możliwości prowadzenia rozprawy i przeprowadzania dowodów w procesie karnym, pomimo usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub obrońcy, z ciekawości spojrzałam na procesy toczące się z udziałem ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. W internecie bez trudu można znaleźć szereg informacji na temat wniosków o odroczenie rozprawy z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności. Wymienione w dzisiejszym wpisie przykłady stanowią w trzech przypadkach sytuacje, w których Zbigniew Ziobro był stroną w procesie cywilnym, a w jednym, gdy miał być przesłuchany przez komisję śledczą. Żadna z tych informacji nie dotyczy postępowania karnego.

  READ MORE
 • O kombinacjach przestępców i ich nieetycznych przedstawicieli procesowych

   5 października 2019 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, niosąca za sobą wiele zmian poszerzających władzę prokuratura w procesie karnym i osłabiających pozycję oskarżonego. Dziś chcę się pochylić nad jedną z takich zmian, tj. możliwością przeprowadzania dowodów – przesłuchiwania świadków czy biegłych na rozprawie, pomimo że oskarżony lub jego obrońca nie może stawić się na taką rozprawę z usprawiedliwionej przyczyny, np. z powodu choroby. Ta regulacja znajdować się będzie w nowym art. 378a k.p.k. – na końcu tego wpisu znajdziesz treść tego przepisu w „wersji językowej” Ministerstwa Sprawiedliwości.

  READ MORE
 • O coraz węższym prawie do obrony

  Dzisiejszy wpis poświęcę nowym ograniczeniom w prawie do obrony w procesie karnym, które ostatnimi czasy weszły w życie. 15 kwietnia 2016 r. dodano nowy przepis wprowadzający nowe przestępstwo w art. 233 § 1a Kodeksu karnego, który stanowi, że ten, kto składając składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przepisie tym mowa jest o składaniu zeznań, czyli odnosi się on wyłącznie do świadka. Na podstawie art. 233 § 1a Kodeksu karnego nie może być pociągnięty podejrzany lub oskarżony. Mimo to przepis ten znacząco ogranicza prawo do obrony w procesie karnym, a z tego wpisu dowiesz się, dlaczego tak się dzieje.

  READ MORE
 • Odpowiedzialność karna za wystawienie nierzetelnej faktury

  1 marca 2017 r. wprowadzono nowy przepis, który ma za zadanie umożliwić pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osobę, która wystawia nierzetelną fakturę lub faktury. Mam tutaj oczywiście na myśli nowy art. 271a Kodeksu karnego, który od chwili wejścia w życie budzi sporo emocji, które spowodowane są przede wszystkim wysoką karą za to przestępstwo. W przypadku wystawienia nierzetelnej faktury, której wartość lub faktur, których łączna wartość jest większa niż 5.000.000 złotych albo gdy sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, sąd jest zobowiązany orzec karę pozbawienia wolności od 3 do 15 lat; zaś gdy wartość ta jest wyższa niż 10.000.000 złotych, orzeka od 5 do 15 lat pozbawienia wolności bądź 25 lat pozbawienia wolności.

  READ MORE
 • Zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym

  Zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym, w szczególności w sprawach o przestępstwa gospodarcze, jest stosowane wtedy, gdy zachodzi obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione oraz gdy istnieje duże prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanego czynu. Zabezpieczenie majątkowe powinno mieć wyjątkowy charakter, ponieważ ze swej istoty ma ono miejsce jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku. […]

  READ MORE
 • Odpowiedzialność karna za piramidy finansowe

  Piramida finansowa to działalność, która polega na przyjmowaniu środków finansowych w celu inwestowania z wysoką stopą zwrotu. Cel ten jednak nie jest realizowany bądź jest realizowany w niskim stopniu. Zysk uczestnika piramidy finansowej jest uzależniony od dalszych wpłat uczestników. Konieczność przyciągania nowych uczestników oznacza, że piramida finansowa jest z góry skazana na upadek.

  READ MORE
 • Dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym

  Dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym jest kolejną – obok dobrowolnego poddania się karze, na które podejrzany wyraża zgodę w trakcie postępowania przygotowawczego – instytucją umożliwiającą przyspieszenie postępowania karnego, dzięki której postępowanie to może skończyć się już na pierwszej rozprawie w sąd.

  READ MORE
 • Dobrowolne poddanie się karze

  Dobrowolne poddanie się karze stanowi instytucję niezwykle często stosowaną w procesie karnym. Zazwyczaj skorzystanie z niej jest proponowane już podczas pierwszego przesłuchania podejrzanego w sprawie (które niestety najczęściej odbywa się bez udziału obrońcy) przez policjanta lub prokuratora, którzy zapewniają podejrzanego, że dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej przyspieszy postępowanie, co jest prawdą. Niestety prowadzący przesłuchanie już nie wspomina o tym, że co do zasady wymiar kary w ramach dobrowolnego poddania się karze jest wyższy niż w przypadku postępowania toczącego się zwykłym trybem, nie mówiąc już o tym, że po przeprowadzeniu procesu w trybie zwykłym może zapaść wyrok uniewinniający lub umarzający postępowanie.

  READ MORE
 • Zakaz pełnienia funkcji w organach spółki

  Wyrok skazujący za przestępstwo gospodarcze pociąga ze sobą skutki nie tylko związane z koniecznością odbycia kary, wpisem o karalności do Krajowego Rejestru Karnego czy orzeczeniem obowiązku naprawienia szkody. W niektórych przypadkach wyrok skazujący oznacza jednocześnie zakaz pełnienia funkcji w organach spółki.

  READ MORE
 • Oszustwo kredytowe

  Możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej za przestępstwo oszustwa kredytowego została wprowadzona do porządku prawnego w celu ochrony  systemu bankowego, który jest narażony na przestępcze działania sektorów gospodarki. Różnorodność dostępnych możliwości uzyskania wsparcia finansowego stanowi pokusę do uzyskania takiego wsparcia w sposób niezgodny z prawem. Zazwyczaj oszustwo kredytowe dotyczy wyłudzenia kredytu poprzez wprowadzenie banku w błąd co do swoich możliwości finansowych bądź wyłudzenia nienależnego dofinansowania (subwencji) z państwowych lub europejskich funduszy.

  READ MORE