DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRAWNEJ SPÓŁEK I ORGANIZACJI

Reprezentacja pokrzywdzonej spółki przez prezesa zarządu, który podejmował działania, które miały udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy (pranie pieniędzy)

• Pokrzywdzona spółka prowadząca międzynarodową działalność handlową zwróciła się do mnie o udzielenie ochrony prawnej w związku z podejrzeniem prania pieniędzy przez jej prezesa.
• Przedstawione przez spółkę dokumenty stały się podstawą do złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie prania pieniędzy przez prezesa w łącznej wysokości ok. 6.500.000 dolarów.
• W toku postępowania przygotowawczego Prokuratura zabezpieczyła cały majątek prezesa spółki, w tym kilka nieruchomości, auta, dzieła sztuki, środki pieniężne.
• Prezes spółki został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności oraz zakaz wykonywania funkcji członka zarządu na 10 lat.

Prawnokarny audyt skutkujący wykryciem korupcji menedżerskiej

• Spółka z branży paliwowej poprosiła mnie o przeprowadzenie prawnokarnego audytu w spółce w celu zbadania, czy występują nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu lub zagrożenia o charakterze prawnokarnym.
• Analiza dokumentacji spółki wykazała, że jeden z jej menedżerów faworyzował pewną kategorię podwykonawców w zamian za udzielanie mu przez tych podwykonawców korzyści majątkowych. Wybór tych podwykonawców przez menedżera doprowadził do szkody majątkowej w spółce w wysokości ok. 600.000 zł.
• Menedżer został zwolniony z pracy, naprawił dobrowolnie wyrządzoną spółce szkodę. W toku procesu karnego dobrowolnie poddał się karze w wysokości roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na 3 lata, karze grzywny w wysokości 500.000 zł oraz zakazowi zajmowania funkcji kierowniczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez 8 lat.

Reprezentacja pokrzywdzonej spółki w sprawie wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa przez jej byłego pracownika

• Spółka z branży chemicznej odkryła, że jej były pracownik założył własną spółkę, w której wykorzystał dokumentację techniczną i technologiczną, które były własnością byłego pracodawcy. Pracownik przed odejściem z pracy skopiował wszystkie informacje i dane niezbędne do produkcji wyspecjalizowanych produktów, a następnie rozpoczął ich produkcję we własnej działalności gospodarczej.
• Szacowana wysokość szkody w majątku spółki wyniosła ok. 3.000.000 zł.
• Na skutek złożonego zawiadomienia o przestępstwie Prokuratura zabezpieczyła całość dokumentacji technicznej i technologicznej spółki, do której przeszedł pracownik. Opinia biegłych potwierdziła, że skradzione informacje były skopiowane z serwerów pokrzywdzonej spółki.