ADWOKATKA JOANNA MACHLAŃSKA

Joanna Machlańska

Specjalizuję się w prawie karnym, występując w skomplikowanych procesach karnych w charakterze obrończyni bądź pełnomocniczki, m. in. w sprawach z zakresu przestępstw gospodarczych, podatkowych, menedżerskich, korupcyjnych, urzędniczych oraz błędów w sztuce medycznej.

Zajmuję się również bieżącą obsługą spółek i grup kapitałowych m.in. z branży medycznej, motoryzacyjnej, informatycznej oraz paliwowej w obszarze prawa karnego. Rozumiem otoczenie biznesowe, a wieloletnia współpraca z członkami zarządu, menedżerami i lekarzami pozwala mi na szybkie zidentyfikowanie zagrożeń o prawnokarnym charakterze w organizacjach.

Zaangażowanie w powierzone mi sprawy, jak również wiedza i bogate doświadczenie (a czasami także poczucie humoru) pozwalają mi na stosowanie śmiałych rozwiązań oraz niestandardowych argumentów. Nie zgadzam się na lekceważące podejście do osób podejrzanych i oskarżonych. Nie akceptuję braku refleksji nad tym, że proces karny to pochylenie się nad ludzkim losem. Stanowczo reaguję, gdy organy ścigania lub sąd swoimi działaniami naruszają prawa moich Klientów. Przestrzegam i bronię tajemnicy adwokackiej.

Jestem adwokatką, doktorką nauk prawnych ze specjalizacją prawo karne, członkinią Krakowskiej Izby Adwokackiej. Odbyłam aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Bachmińskiego.

Ukończyłam prawnicze studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowałam i odbywałam kilkukrotnie staże w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu oraz Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Obroniłam rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ pt.: “Model wymiaru kary za wielość przestępstw. Analiza prawnoporównawcza na tle rosyjskiego i polskiego prawa karnego” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Kardasa.

Swoją wiedzą z zakresu prawa karnego dzielę się jako autorka publikacji naukowych i prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Przez 5 lat prowadziłam zajęcia z prawa karnego dla studentów UJ.

Władam biegle językiem angielskim i rosyjskim. Od lipca 2016 r. prowadzę rosyjskojęzyczny blog o polskim prawie – https://advokatvkrakove.pl, a od listopada 2019 r. polskojęzyczny blog o ochronie menedżerów i spółek przed odpowiedzialnością karną – http://prawokarnebiznesu.pl.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

1. Procesowa kontrola kontaktów obrońcy z mandantem (współautorka) [w:] A. Światłowski (red.), “Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość,” Kraków 2012, s. 133-142.
2. Prawotwórcze orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych w świetle Konstytucji – wybrane zagadnienia (współautorka) [w:] E. Grzęda, Ł. Zbyszyński (red.), “15 lat obowiązywania Konstytucji RP w polskim porządku prawnym”, Kraków 2013, s. 25-40.
3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11 (dot. szczególnych przesłanek tymczasowego aresztowania), “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 2, s. 157-168. [CZYTAJ]
4. Szkoda jako przesłanka obowiązku jej naprawienia [w:] E. Grzęda, J. Machlańska (red.)., “Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba?”, Kraków 2013, s. 113-122.
5. Kilka uwag krytycznych o trybach konsensualnych w projekcie zmiany Kodeksu postępowania karnego zaproponowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego [w:] P. Wiliński (red.), “Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym”, Warszawa 2013, s. 418-426.
6. Wydanie osoby ściganej w rosyjskim prawie karnym, “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 3, s. 129-145.
7. Postępowanie z udziałem ławy przysięgłych w rosyjskim procesie karnym [w:] A. Światłowski (red.), “Proces karny we współczesnym społeczeństwie”, Kraków 2014, s. 306-332.
8. Przestępstwo ciągłe w rosyjskim prawie karnym do 1929 r., “Państwo i Prawo” 2015, nr 9, s. 100-112.
9. Dowód z podsłuchu procesowego a ochrona tajemnicy obrończej, “Palestra” 2016, nr 1-2, s. 74-82. [CZYTAJ]
10. Wymiar kary za zbieg przestępstw i zbieg wyroków w rosyjskim prawie karnym, “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 3, s. 151-204. [CZYTAJ]
11. Procesowe wykorzystanie podsłuchu w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z 11 marca 2016 r. w świetle prawa do obrony, “Studia Iuridica Lublinensia” 2016, nr 4, s. 129-146. [CZYTAJ]
12. Przestępstwo ciągłe we współczesnym rosyjskim prawie karnym, „Zeszyty Prawnicze” 2017, nr 17.2, s. 57-73. [CZYTAJ]
13. Prejudycjalność w rosyjskim procesie karnym (analiza na tle polskiego porządku prawnego), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, z. 3, s. 123-161. [CZYTAJ]
14. Преюдиция в польском уголовном процессе. Сравнительный анализ на фоне российского правопорядка, “Криминалистъ” 2019, № 3, s. 46-50 [CZYTAJ] (publikacja w języku rosyjskim).
15. Pre-judicial rulings in Russian and Polish criminal procedure: Article 6 of the European Convention on Human Rights, “The Journal of Comparative Law” 2022, z. 1, s. 225-234 (publikacja w języku angielskim).