DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRAWNEJ PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Uniewinnienie kardiologa od zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta 

• Udzieliłam ochrony prawnej kardiologowi, który po wykonaniu operacji serca, po której zmarł pacjent, został oskarżony o nieumyślne spowodowanie jego śmierci – błąd medyczny poprzez zastosowanie nieodpowiedniej procedury medycznej oraz niewłaściwego sprzętu medycznego.
• Klient złożył obszerne wyjaśnienia, w których odniósł się do postawionych mu zarzutów, opisując szczegółowo wszystkie podjęte przez siebie działania w celu ratowania życia pacjenta oraz omawiając standardy właściwego leczenia w takich sytuacjach.
• W toku postępowania sądowego zostali przesłuchani biegli kardiolodzy, którzy potwierdzili, że śmierć pacjenta nie była wynikiem zachowania Klienta i stwierdzili, że śmierci pacjenta żaden lekarz nie mógł zapobiec.
• Lekarz został uniewinniony od postawionego mu zarzutu.

Uniewinnienie lekarza dentysty od zarzutu narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia pacjenta

• Dentystka została oskarżona o to, że sprawując funkcję kierownika oddziału jednej z instytucji, doprowadziła do konkretnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia pacjenta.
• Pacjent przebywał w placówce, w której pracowała dentystka. Zmarł wskutek zbyt późno udzielonej pomocy medycznej. Fakt zbyt późnego podjęcia leczenia był niezaprzeczalny.
• Klientka została jednak uniewinniona od postawionego jej zarzutu, ponieważ w toku procesu sądowego razem udowodniłyśmy, że z samego tytułu kierowania placówką nie miała ona prawnego, szczególnego obowiązku opieki nad pacjentem. Stwierdzenie, że na danym lekarzu ciąży taki obowiązek stanowi przesłankę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za to przestępstwo.
• W tej sprawie zostało skazanych dwóch innych lekarzy.

Reprezentacja lekarzy jako świadków w postępowaniach karnych o błąd w sztuce medycznej

• Wielokrotnie reprezentowałam lekarzy, przeciwko którym zostało złożone przez pacjenta lub jego rodzinę zawiadomienie o przestępstwie o błąd medyczny lub diagnostyczny, który miał skutkować śmiercią pacjenta lub uszczerbkiem na jego zdrowiu.
• Lekarzom tym nie stawiano zarzutów, byli przesłuchiwani w tych sprawach jako świadkowie.
Przed przesłuchaniami każdorazowo kilkukrotnie przygotowuję lekarzy do tej czynności – omawiam specyfikę przesłuchań, przedstawiam pytania, jakie mogą paść ze strony Prokuratora.
• W żadnej ze spraw, w których uczestniczyłam od samego początku – od pierwszego przesłuchania lekarza jako świadka – nie postawiono dotychczas zarzutów, a sprawy te są umarzane przez Prokuraturę.