OCHRONA PRAWNA W SPRAWACH O SZPIEGOSTWO, PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OBRONNOŚCI I WOJSKOWE

Czym się zajmuję?

→ bronię podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym (przed prokuraturą, Żandarmerią Wojskową, ABW, CBA, CBŚ, Policją i innymi organami) oraz w postępowaniu przed sądami I i II instancji, w tym przed wojskowym sądem garnizonowym i wojskowym sądem okręgowym oraz przed Sądem Najwyższym,

→ biorę udział w przesłuchaniach biegłych Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

→ zapewniam ochronę przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, przeszukaniu, zabezpieczeniu dokumentów i majątku przez organy ścigania,

→ doradzam na wszystkich etapach procesu, przygotowuję do przesłuchań, projektuję strategie procesowe,

→ reprezentuję świadków, pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych na wszystkich ww. etapach procesu karnego,

→ sporządzam pisma procesowe (apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski) oraz opinie prawne.

Zakres wsparcia:

• przestępstwo brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, gromadzenie, organizowania lub kierowania działalnością obcego wywiadu (szpiegostwo) – art. 130 Kodeksu karnego,

• zdrada dyplomatyczna – art. 129 Kodeksu karnego,

• dezinformacja wywiadowcza – art. 132 Kodeksu karnego i pozostałe przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

• ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” – art. 265 Kodeksu karnego,

• ujawnienie lub wykorzystanie informacji w związku z pełnioną funkcją lub informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” – art. 266 Kodeksu karnego,

• fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy w dokumentach – art. 270, 271 Kodeksu karnego,

• przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – art. 231 Kodeksu karnego,

• przestępstwa korupcyjne – art. 228-230a Kodeksu karnego,

• zamach na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – art. 140 Kodeksu karnego i pozostałe przestępstwa przeciwko obronności,

• wykorzystywanie przez funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego informacji uzyskanych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych do wpływania na działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców i innych osób – art. 53 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,

• tajna współpraca funkcjonariusza SKW albo SWW z nadawcą, redaktorem naczelnym, dziennikarzem lub osobą prowadzącą działalność wydawniczą – art. 55 ustawy o SKW oraz SWW,

• naruszenie zakazu pełnienia funkcji, posiadania udziałów lub akcji spółki albo prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariusza SKW albo SWW – art. 52 ustawy o SKW oraz SWW,

• wykorzystywanie przez byłych funkcjonariuszy SKW, SWW lub WSI informacji uzyskanych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych do wpływania na działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców i innych osób – art. 54 ustawy o SKW oraz SWW,

• nielegalny handel bronią – dokonywanie obrotu bez zezwolenia lub wbrew zezwoleniu, podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji we wniosku o zezwolenie – art. 33 ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

• odmowa wykonania rozkazu, napaść na przełożonego- art. 343, 345, 346, 347 Kodeksu karnego,

• samowolne opuszczenie jednostki, dezercja, odmowa pełnienia służby – art. 338, 339, 341, 342 Kodeksu karnego,

• poniżanie podwładnego, znęcanie się nad podwładnym – art. 350, 351, 352 Kodeksu karnego i pozostałe przestępstwa wojskowe.