ZESPÓŁ KANCELARII

Joanna MachlańskaJoanna Machlańska – adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Rosyjskojęzycznych Adwokatów, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

WIEDZA

Joanna Machlańska ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto studiowała i odbywała kilkukrotnie staże w Katedrze Prawa Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu oraz Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Aktualnie pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Kardasa przygotowuje rozprawę doktorską “Model wymiaru kary za wielość przestępstw. Analiza prawnoporównawcza na tle rosyjskiego i polskiego prawa karnego”.

Laureatka stypendium Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla młodych liderów organizowanego przez japońską fundację The Nippon Foundation (SYLFF) oraz laureatka konkursu dla młodych naukowców na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierownik projektu badawczego „Prejudycjalność w polskim i rosyjskim procesie karnym. Analiza prawnoporównawcza” w ramach grantu otrzymanego w konkursie PRELUDIUM 11 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Swoją wiedzą z zakresu prawa karnego dzieli się jako autor publikacji naukowych i prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Ponadto Joanna Machlańska prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa karnego dla studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim. Od lipca 2016 r. prowadzi rosyjskojęzyczny blog o polskim prawie – https://advokatvkrakove.pl.

PRAKTYKA

Joanna Machlańska specjalizuje się w prawie karnym. Posiada wszechstronne doświadczenie w doradzaniu oraz reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, stających w obliczu ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną, jak i pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności zajmuje się ochroną menedżerów przed odpowiedzialnością karną i karną skarbową, z uwzględnieniem aspektów międzynarodowego oraz europejskiego prawa karnego. Występuje w skomplikowanych procesach karnych w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika, m. in. w sprawach o pranie brudnych pieniędzy, działanie na szkodę spółki, wykup menedżerski, oszustwa, karuzele podatkowe, przestępstwa korupcyjne, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa z obszaru rynku kapitałowego, błąd w sztuce lekarskiej.

Świadczy usługi prawne na rzecz anglo- i rosyjskojęzycznych klientów.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

1. Procesowa kontrola kontaktów obrońcy z mandantem (współautor) [w:] A. Światłowski (red.), “Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość,” Kraków 2012, s. 133-142.
2. Prawotwórcze orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych w świetle Konstytucji – wybrane zagadnienia (współautor) [w:] E. Grzęda, Ł. Zbyszyński (red.), “15 lat obowiązywania Konstytucji RP w polskim porządku prawnym”, Kraków 2013, s. 25-40.
3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11 (dot. szczególnych przesłanek tymczasowego aresztowania), “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 2, s. 157-168. [CZYTAJ]
4. Szkoda jako przesłanka obowiązku jej naprawienia [w:] E. Grzęda, J. Machlańska (red.)., “Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba?”, Kraków 2013, s. 113-122.
5. Kilka uwag krytycznych o trybach konsensualnych w projekcie zmiany Kodeksu postępowania karnego zaproponowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego [w:] P. Wiliński (red.), “Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym”, Warszawa 2013, s. 418-426.
6. Wydanie osoby ściganej w rosyjskim prawie karnym, “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 3, s. 129-145.
7. Postępowanie z udziałem ławy przysięgłych w rosyjskim procesie karnym [w:] A. Światłowski (red.), “Proces karny we współczesnym społeczeństwie”, Kraków 2014, s. 306-332.
8. Przestępstwo ciągłe w rosyjskim prawie karnym do 1929 r., “Państwo i Prawo” 2015, nr 9, s. 100-112.
9. Dowód z podsłuchu procesowego a ochrona tajemnicy obrończej, “Palestra” 2016, nr 1-2, s. 74-82. [CZYTAJ]
10. Wymiar kary za zbieg przestępstw i zbieg wyroków w rosyjskim prawie karnym, “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 3, s. 151-204. [CZYTAJ]
11. Procesowe wykorzystanie podsłuchu w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z 11 marca 2016 r. w świetle prawa do obrony, “Studia Iuridica Lublinensia” 2016, nr 4, s. 129-146. [CZYTAJ]
12. Przestępstwo ciągłe we współczesnym rosyjskim prawie karnym, „Zeszyty Prawnicze” 2017, nr 17.2, s. 57-73. [CZYTAJ]
13. Prejudycjalność w rosyjskim procesie karnym (analiza na tle polskiego porządku prawnego), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, z. 3, s. 123-161. [CZYTAJ]