Regulamin sprzedaży webinaru i udziału w webinarze

Regulamin sprzedaży webinaru i udziału w webinarze

„Jak i gdzie szukać błędów w wyroku, by napisać skuteczną apelację karną?”

Dzień dobry!

Nazywam się Joanna Machlańska i jestem twórczynią Webinaru, z którym możesz zapoznać się podadresem https://www.subscribepage.com/jak-szukac-bledow-w-wyroku .

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: NIP: 6751597409, REGON: 367634051.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kancelaria@adwokatmachlanska.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Joanna Machlańska

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Webinar – webinar „Jak i gdzie szukać błędów w wyroku, by napisać skuteczną apelację karną?”, którego twórczynią jest Sprzedawczyni,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawczynią umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 4. POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawczynią umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym; 
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://adwokatmachlanska.pl/regulamin-webinar1/,
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.subscribepage.com/jak-szukac-bledow-w-wyroku ,
 7. Cena – opłata za udział w Webinarze wskazana na Stronie,
 8. Termin Webinaru – termin przeprowadzenia konkretnego Webinaru wskazany na Stronie,
 9. Termin Zapłaty – termin uiszczenia Ceny za Webinar wskazany na Stronie,
 10. Umowa – umowa o udział w Webinarze zawarta pomiędzy Sprzedawczynią a Kupującym.
 11. Materiały – wszelkie treści prezentowane podczas Webinaru, w szczególności treść wypowiedzi Sprzedawczyni oraz odpowiedzi udzielanych na pytania Kupującego oraz wszelkie materiały prezentowane podczas Webinaru,
 12. Sprzedawczyni – Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska, ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków, NIP: 6751597409.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawczyni informuje o możliwości zawarcia Umowy Webinaru oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawczynią Umowy Webinaru. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawczyni świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawczyni. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawczyni.
 2. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 3. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Webinaru.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z Webinaru konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  5. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  6. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. W sytuacji, w której, korzystanie z Webinaru wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na Stronie.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawczyni podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawczyni podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawczynię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kancelaria@adwokatmachlanska.pl . W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawczyni będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 8. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawczyni poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawczyni.
 2. Sprzedawczyni poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawczyni, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawczyni i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 
 3. Zabrania się rozpowszechniania użyczania, udostępnienia, zwielokrotniania, powielania Materiałów w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawczyni.Sprzedawczyni nie wyraża zgody na fotografowanie, nagrywanie lub utrwalanie w jakikolwiek sposób Materiałów na cele inne niż związane z udziałem w Webinarze. W szczególności zabrania się fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakikolwiek sposób Materiałów w celu ich odsprzedaży, użyczania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu osobom trzecim.

§ 4

Zakup Webinaru

 1. W celu zakupu Webinaru Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wysłać wiadomość mailową na adres: kancelaria@adwokatmachlanska.pl lub wypełnić formularz kontaktowy na Stronie z informacją o chęci zakupu Webinaru,
  2. uiścić Cenę na rachunek bankowy, który prześle Sprzedawczyni w odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości od Sprzedawczyni.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący otrzyma mailowe potwierdzenie przelewu na adres e-mail podany w formularzu lub na adres e-mail, z którego kontaktował się Kupujący. Z tą chwilą umowę o sprzedaż Webinaru uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawczynią. Zawarcie Umowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu lub na adres e-mail, z którego kontaktował się Kupujący.

§ 5

Udział w Webinarze

 1. Udział w Webinarze możliwy jest wyłącznie w Terminie Webinaru. Najpóźniej na 1 dzień przed Terminem Webinaru Sprzedawczyni prześle Kupującemu wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub na adres e-mail, z którego kontaktował się Kupujący zawierającą instrukcję uzyskania dostępu do Webinaru (Sprzedawczyni prześle link do platformy, na której będzie odbywał się Webinar). Kupujący będzie mieć możliwość wzięcia udziału w Webinarze wyłącznie o wskazanej przy zapisie dacie i godzinie przez czas trwania Webinaru. Po upływie Terminu Webinaru Kupujący będzie mieć dostępu do nagrania Webinaru do 9 maja 2022 r.
 2. Dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy Webinarowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. 
 3. Sprzedawczyni nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Kupującego w Webinarze,w szczególności jeśli chodzi o koszty dostępu do internetu lub zapewnienie sprzętu elektronicznego.
 4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy, na której będzie odbywał się Webinar w sposób zgodny z prawem, niniejszym regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim ani nie udostępniać jakimkolwiek osobom trzecim adresu platformy, na której będzie odbywał się Webinar, ani linku do nagrania Webinaru,
  3. nie rozpowszechniać Webinaru ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawczyni, w szczególności zabrania się fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakikolwiek sposób Materiałów w celu ich odsprzedaży, użyczania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu osobom trzecim. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Kupujący robi print screen (zrzut ekranu) Webinaru, by opublikować go na swoim profilu w mediach społecznościowych.
 5. W razie korzystania z platformy Webinarowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawczyni zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Webinaru i nagrania Webinaru.

§ 6

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Sprzedawczyni nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

1) problemy techniczne spowodowane przez osoby trzecie,

2) nieprawidłową konfigurację sprzętu elektronicznego lub połączenia internetowego Kupującego oraz niedziałanie lub wadliwe działanie sprzętu elektronicznego lub połączenia internetowego Kupującego,

3) wady sprzętu elektronicznego Kupującego,

4) wszelkie inne warunki techniczne związane ze sprzętem elektronicznym lub dostępem do internetu Kupującego.

2. Sprzedawczyni nie ponosi również odpowiedzialności za wynik egzaminu, kolokwium, sprawdzianu, testu, konkursu lub jakiejkolwiek innej formy sprawdzającej wiedzę lub umiejętnościKupującego dotyczących treści przedstawionej podczas Webinaru, w których będzie brał udział Kupujący po zakończeniu Webinaru.

§ 7

Zmiana terminu Webinaru

1. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do zmiany Terminu Webinaru w razie powstania okoliczności, za które nie ponosi winy (awaria sprzętu elektronicznego, internetu, choroba, itd.).

2. O zmianie Terminu Webinaru Kupujący zostanie poinformowany e-mailowo na adres podany przy zapisie na Webinar.

§ 8

Odstąpienie Konsumenta oraz POCK od umowy

 1. Konsument oraz POCK, który zawarł ze Sprzedawczynią umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub POCK w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub POCK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawaodstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawczynię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://adwokatmachlanska.pl/formularz-odstapienia-od-umowy/ , jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawczyni zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawczyni został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 7. W razie odstąpienia od umowy lub rezygnacji przez Konsumenta oraz POCK w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1 powyżej Cena nie podlega zwrotowi. 
 8. Niewzięcie udziału w Webinarze nie jest równoznaczne z rezygnacją z Umowy ani z odstąpieniem od Umowy. Wówczas Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawczyni całość Ceny, a już zapłacona Cena nie podlega zwrotowi.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawczyni ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Webinar wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Sprzedawczyni jest odpowiedzialna względem Kupującego, jeżeli Webinar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Rękojmia za wady wyłączona jest w stosunku do Kupujących innych niż Konsument oraz POCK. 
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Webinaru, powinien poinformować o tym Sprzedawczynię, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://adwokatmachlanska.pl/formularz-reklamacyjny/ , jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawczynią za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 7. Sprzedawczyni ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorką danych osobowych Kupującego jest Sprzedawczyni.
 2. Strona wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://adwokatmachlanska.pl/polityka-prywatnosci/ .

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawczyni wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami Webinaru na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawczynią,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawczyni zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawczynię. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.