PRAKTYKA PRAWA KARNEGO

Prawo karne stanowi dziedzinę prawa najdalej ingerującą w wolność człowieka. Profesjonalna pomoc prawna często pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej dzięki sprawnym działaniom obrońcy lub doprowadzić do łagodniejszego wymiaru kary, dlatego wsparcie adwokata już od pierwszej chwili, w której jednostka styka się z państwowym aparatem ścigania, jest nie do przecenienia. To, co osoba podejrzana powie przy zatrzymaniu lub pierwszym przesłuchaniu, może zaważyć na losach całego postępowania. Z tego powodu jesteśmy obecni już przy pierwszych czynnościach procesowych, by dopilnować, żeby prawa podejrzanego nie były łamane. W sprawach pilnych (zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie) mogą i powinni Państwo kontaktować się z nami niezależnie od pory dnia.

Fachowa pomoc adwokata w sprawach karnych to nie tylko obrona osoby podejrzanej o przestępstwo, lecz także ochrona praw pokrzywdzonego. Nie można tracić z pola widzenia, że nie we wszystkich kategoriach spraw obecność prokuratora na rozprawach sądowych jest obowiązkowa, więc asysta pełnomocnika jest niezbędna, by dopilnować, że interesy osoby pokrzywdzonej będą właściwie reprezentowane. Wsparcie adwokata to nie tylko staranie o uzyskanie jak najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną szkodę i cierpienia, lecz również komfort psychiczny z posiadania profesjonalnego sojusznika.

Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniu karnym na najwyższym poziomie, działając zawsze na korzyść naszego Klienta. W naszej Kancelarii mogą liczyć Państwo na zachowanie dyskrecji, co m. in. oznacza, że adwokat nie może być w żadnym przypadku przesłuchany co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę.

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną m. in. w zakresie:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, błąd w sztuce lekarskiej, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, bójka i pobicie),
 • przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo, przywłaszczenie, paserstwo),
 • przestępstw urzędniczych i korupcyjnych (przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, łapownictwo),
 • przestępstw w ruchu drogowym (wypadki drogowe, jazda pod wpływem alkoholu),
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (podrobienie, przerobienie dokumentu),
 • przestępstw narkotykowych (posiadanie, handel, uprawa środków odurzających lub substancji psychotropowych),
 • przestępstw przeciwko ochronie informacji (ujawnienie informacji niejawnych, cyberprzestępczość),
 • przestępstw przeciwko rodzinie (znęcanie się, niepłacenie alimentów),
 • przestępstw przeciwko czci (znieważenie, zniesławienie),
 • wykroczeń (drobna kradzież, kolizja drogowa).

W zakresie prawa karnego nasza Kancelaria oferuje poniższe usługi:

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ i innymi organami) oraz obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • obrona zatrzymanego i tymczasowo aresztowanego,
 • obrona w sprawie o zastosowanie środków zabezpieczających (terapia, pobyt w zakładzie psychiatrycznym),
 • obrona w postępowaniu ekstradycyjnym, ENA,
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • reprezentacja w sprawach o ułaskawienie,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ i innymi organami) oraz reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu sądowym przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja świadka w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • obrona nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • sporządzanie apelacji, kasacji, zażaleń, wniosków, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa i procesu karnego,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzenie opinii prawnych.