PRAKTYKA PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko ryzyka natury czysto ekonomicznej, lecz również zagrożenia o charakterze prawnokarnym. Odpowiedzialność karna za przestępstwa gospodarcze dotyczy przedsiębiorców, osób zajmujących stanowiska i pełniące funkcje w organach spółek.

Kapitalne znaczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych gospodarczych (zarówno po stronie podejrzanego, oskarżonego, jak i pokrzywdzonego) ma okoliczność, że przepisy prawa karnego gospodarczego umożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za naruszenie reguł zawartych w przepisach prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego lub podatkowego. Ustawodawca zaś w tym obszarze zakłada powszechną znajomość przez przedsiębiorców czy menedżerów reguł obrotu gospodarczego. Z przepisami prawa karnego gospodarczego konkurują kary pieniężne, co często prowadzi do niepewności w obrocie związanym z podejmowaniem działań biznesowych.

Specyfiką przestępstw gospodarczych jest również to, że są one popełnione bez użycia przemocy i zazwyczaj mają charakter umyślny. Ponadto w przypadku procesów karnych o przestępstwa gospodarcze występuje szereg negatywnych zjawisk, z którymi spotykają się przedsiębiorcy lub menedżerowie. Często zdarza się, że duże zainteresowanie mediów powoduje, że rynki finansowe mogą reagować na sam fakt wszczęcia postępowania czy aresztowania biznesmenów.

Mając powyższe na uwadze, zapewniamy pomoc prawną m. in. w sprawach o:

 • przestępstwo niegospodarności (nadużycie zaufania),
 • oszustwo, wyłudzenie,
 • pranie brudnych pieniędzy,
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
 • wykup menedżerski,
 • piramidy finansowe,
 • przestępstwa korupcyjne,
 • przestępstwa na szkodę wierzycieli,
 • przestępstwa związane z realizację obowiązków na gruncie postępowania upadłościowego,
 • przestępstwa na rynkach kapitałowych,
 • czyny nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia prawa własności przemysłowej,
 • czyny związanie z naruszeniem praw autorskich,
 • przestępstwa związane z przetargami publicznymi,
 • orzeczenie zakazu prowadzenia działalności.

W dziedzinie prawa karnego gospodarczego oferujemy następujące usługi:

 • obrona podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ i innymi organami) oraz w postępowaniu sądowym przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • obrona zatrzymanego i tymczasowo aresztowanego,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ i innymi organami) oraz reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • obrona przedstawicieli podmiotów zbiorowych w związku z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronionego pod groźbą kary,
 • przeprowadzanie audytu prawnokarnego w przedsiębiorstwach, spółkach i innych podmiotach prawa gospodarczego,
 • wszechstronne doradztwo prawne oparte na pełnej analizie zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą (m. in. w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, analizy prawnej odpowiedzialności w związku z manipulacjami kursami papierów wartościowych),
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa karnego gospodarczego,
 • sporządzanie apelacji, kasacji, zażaleń, wniosków, aktów oskarżenia,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzenie opinii prawnych.