OCHRONA PRAWNA SPÓŁEK I ORGANIZACJI

Wiele organizacji nie dostrzega potrzeby wsparcia w zakresie prawa karnego. Dzieje się tak do czasu powstania pierwszej szkody: przestępnego działania członka zarządu lub pracownika na szkodę spółki, oszukania przez kontrahenta, przeszukania w spółce przez organy ścigania, zabezpieczenia dokumentów i majątku spółki. W związku z tym niezwykle istotna jest minimalizacja ryzyka tych negatywnych zjawisk. We wszystkich tych wypadkach zapewniam natychmiastową i kompleksową opiekę prawną, wspierając osoby prawne w postępowaniu karnym z ich minimalnym zaangażowaniem – tak by nadal mogły prowadzić swoją codzienną działalność.

Chcesz się dowiedzieć, jakie mam doświadczenia w tej kategorii spraw? Zajrzyj na tę stronę [LINK].

Czym się zajmuję?

→ przeprowadzam audyty dotyczące oceny ryzyka odpowiedzialności prawnokarnej spółek i menedżerów,

→ tworzę procedury zmierzające do minimalizacji ryzyka w organizacjach (criminal compliance): procedury antykorupcyjne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, systemy sygnalizowania nieprawidłowości (whistleblowing),

→ przeprowadzam audyty dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych w organizacjach,

→ projektuję polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i doradzam w zabezpieczeniu informacji poufnych w organizacjach,

→ reprezentuję osoby prawne jako pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ, Krajową Administracją Skarbową i innymi organami) oraz w postępowaniu przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,

→ bronię przedstawicieli podmiotów zbiorowych w związku z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronionego pod groźbą kary,

→ reprezentuję osoby prawne w postępowaniach przed organami kontroli (UOKiK, NIK, PUODO, GIIF),

→ reprezentuję osoby prawne jako podmioty pociągnięte do odpowiedzialności posiłkowej bądź jako interwenientów w postępowaniu karnoskarbowym na wszystkich etapach procesu,

→ zapewniam ochronę przy przeszukaniach, zabezpieczeniu dokumentów oraz majątku organizacji przez organy ścigania, ustanowieniu przymusowego zarządu przedsiębiorstwa,

→ doradzam na wszystkich etapach procesu, przygotowuję członków zarządu jako reprezentantów osób prawnych do przesłuchań, projektuję strategie procesowe,

→ sporządzam pisma procesowe (apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski, akty oskarżenia) oraz opinie prawne,

→ prowadzę szkolenia m.in. w zakresie zabezpieczenia przed ryzykami wynikającymi z odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zakres wsparcia:

• przestępstwa niegospodarności – działanie na szkodę spółki, wykup menedżerski, przywłaszczenie majątku spółki,

• oszustwa, wyłudzenia, zmowy przetargowe,

• wykorzystanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz informacji poufnych, czyny nieuczciwej konkurencji,

• pranie brudnych pieniędzy,

• przestępstwa podatkowe, karuzele VAT, obrót pustymi fakturami,

• przestępstwa korupcyjne, przestępstwa na rynkach kapitałowych,

• przestępstwa na szkodę wierzycieli i związanymi z realizacją obowiązków na gruncie postępowania upadłościowego,

• naruszenie zakazu porozumień ograniczających konkurencję (postępowanie antymonopolowe przeciwko przedsiębiorcy),

• naruszenie rygorów bezpieczeństwa przemysłowego przez kierowników firm zbrojeniowych,

• naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.