Wyrok skazujący za przestępstwo gospodarcze pociąga ze sobą skutki nie tylko związane z koniecznością odbycia kary, wpisem o karalności do Krajowego Rejestru Karnego czy orzeczeniem obowiązku naprawienia szkody. W niektórych przypadkach wyrok skazujący oznacza jednocześnie zakaz pełnienia funkcji w organach spółki.

Zgodnie z art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone art. 585(2), art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. oraz za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego nie może być:

 • członkiem zarządu,
 • rady nadzorczej,
 • komisji rewizyjnej,
 • likwidatorem.

W rezultacie utrata zdolności do piastowania funkcji w odniesieniu do członków organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) pociąga za sobą wygaśnięcie mandatu. Natomiast w odniesieniu do likwidatora trudno operować tym określeniem, w związku z czym przyjmuje się, że w razie orzeczonego zakazu likwidator traci zdolność do pełnienia tej funkcji.

Popełnienie jakich przestępstw skutkuje zakazem pełnienia funkcji?

Przestępstwa, które pociągają za sobą zakaz pełnienia funkcji w organach spółki, to między innymi:

 • podrobienie lub przerobienie dokumentów,
 • podrobienie lub przerobienie faktury,
 • posługiwanie się sfałszowanym dokumentem,
 • poświadczenie nieprawdy,
 • nadużycie zaufania [CZYTAJ],
 • pranie brudnych pieniędzy [CZYTAJ],
 • podrabianie pieniędzy,
 • kradzież,
 • przywłaszczenie,
 • sprzeniewierzenie,
 • oszustwo [CZYTAJ],
 • oszustwo kredytowe [CZYTAJ],
 • przestępstwa na szkodę wierzyciela,
 • umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości,
 • posługiwanie się fałszywymi dokumentami lub zaświadczeniami przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości.
Czas trwania zakazu pełnienia funkcji w organach spółki

Zakaz bycia organem albo likwidatorem spółki kapitałowej jest ograniczony czasowo. Ustaje on z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Należy jednak pamiętać, że skazany ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Jest to możliwe w terminie do trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku. Jednakże możliwość zwolnienia lub skrócenia obowiązywania zakazu nie dotyczy przestępstw popełnionych umyślnie.

Tagi:

Dodaj komentarz