Tag: proces karny

 • O tym, jak Zbigniew Ziobro własne rozprawy odraczał

  Nawiązując do mojego poprzedniego wpisu o nowej możliwości prowadzenia rozprawy i przeprowadzania dowodów w procesie karnym, pomimo usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub obrońcy, z ciekawości spojrzałam na procesy toczące się z udziałem ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. W internecie bez trudu można znaleźć szereg informacji na temat wniosków o odroczenie rozprawy z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności. Wymienione w dzisiejszym wpisie przykłady stanowią w trzech przypadkach sytuacje, w których Zbigniew Ziobro był stroną w procesie cywilnym, a w jednym, gdy miał być przesłuchany przez komisję śledczą. Żadna z tych informacji nie dotyczy postępowania karnego.

  READ MORE
 • O kombinacjach przestępców i ich nieetycznych przedstawicieli procesowych

   5 października 2019 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, niosąca za sobą wiele zmian poszerzających władzę prokuratura w procesie karnym i osłabiających pozycję oskarżonego. Dziś chcę się pochylić nad jedną z takich zmian, tj. możliwością przeprowadzania dowodów – przesłuchiwania świadków czy biegłych na rozprawie, pomimo że oskarżony lub jego obrońca nie może stawić się na taką rozprawę z usprawiedliwionej przyczyny, np. z powodu choroby. Ta regulacja znajdować się będzie w nowym art. 378a k.p.k. – na końcu tego wpisu znajdziesz treść tego przepisu w „wersji językowej” Ministerstwa Sprawiedliwości.

  READ MORE
 • O coraz węższym prawie do obrony

  Dzisiejszy wpis poświęcę nowym ograniczeniom w prawie do obrony w procesie karnym, które ostatnimi czasy weszły w życie. 15 kwietnia 2016 r. dodano nowy przepis wprowadzający nowe przestępstwo w art. 233 § 1a Kodeksu karnego, który stanowi, że ten, kto składając składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przepisie tym mowa jest o składaniu zeznań, czyli odnosi się on wyłącznie do świadka. Na podstawie art. 233 § 1a Kodeksu karnego nie może być pociągnięty podejrzany lub oskarżony. Mimo to przepis ten znacząco ogranicza prawo do obrony w procesie karnym, a z tego wpisu dowiesz się, dlaczego tak się dzieje.

  READ MORE
 • Zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym

  Zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym, w szczególności w sprawach o przestępstwa gospodarcze, jest stosowane wtedy, gdy zachodzi obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione oraz gdy istnieje duże prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanego czynu. Zabezpieczenie majątkowe powinno mieć wyjątkowy charakter, ponieważ ze swej istoty ma ono miejsce jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku. […]

  READ MORE
 • Zakaz pełnienia funkcji w organach spółki

  Wyrok skazujący za przestępstwo gospodarcze pociąga ze sobą skutki nie tylko związane z koniecznością odbycia kary, wpisem o karalności do Krajowego Rejestru Karnego czy orzeczeniem obowiązku naprawienia szkody. W niektórych przypadkach wyrok skazujący oznacza jednocześnie zakaz pełnienia funkcji w organach spółki.

  READ MORE
 • Tymczasowe aresztowanie – obawa matactwa

  Zgodnie z art. 258 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego obawa matactwa oznacza uzasadnioną obawę, że podejrzany lub oskarżony będzie nakłaniał świadków lub innych podejrzanych lub oskarżonych do składania fałszywych wyjaśnień lub zeznań albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowania karne.

  READ MORE
 • Podsłuch procesowy – zmiany na niekorzyść oskarżonego

  Intuicja podpowiada nam, że niejawne pozyskiwanie informacji w państwie prawa powinno być dopuszczalne wyłącznie w celu zapobiegnięciu poważnym przestępstwom, ich ściganiu i wykrywaniu. Podsłuch procesowy polega właśnie na niejawnym pozyskiwaniu informacji o domniemanych sprawcach przestępstw. Dzięki kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych organy ścigania mogą zgromadzić dowody, których nie udało się uzyskać w ramach innych […]

  READ MORE
 • Tymczasowe aresztowanie w sprawach gospodarczych

  Tymczasowe aresztowanie w sprawach gospodarczych jest bardzo często nadużywane. Ponadto w sprawach o wieloosobowej konfiguracji do nierzadkich sytuacji należy stosowanie tzw. aresztu wydobywczego. Areszt wydobywczy to potoczna nazwa określająca stosowanie aresztu wobec podejrzanych i oskarżonych oraz wielokrotne przedłużanie stosowania aresztu w celu uzyskania przyznania się do winy. Uzależnienie stosowania tymczasowego aresztowania od złożenia wyjaśnień, które […]

  READ MORE