Wyrok skazujący za przestępstwo gospodarcze pociąga ze sobą skutki nie tylko związane z koniecznością odbycia kary, wpisem o karalności do Krajowego Rejestru Karnego czy orzeczeniem obowiązku naprawienia szkody. W niektórych przypadkach wyrok skazujący oznacza jednocześnie zakaz pełnienia funkcji w organach spółki.

Zgodnie z art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone art. 585(2), art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. oraz za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego nie może być:

  • członkiem zarządu,
  • rady nadzorczej,
  • komisji rewizyjnej,
  • likwidatorem.

W rezultacie utrata zdolności do piastowania funkcji w odniesieniu do członków organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) pociąga za sobą wygaśnięcie mandatu. Natomiast w odniesieniu do likwidatora trudno operować tym określeniem, w związku z czym przyjmuje się, że w razie orzeczonego zakazu likwidator traci zdolność do pełnienia tej funkcji.

Popełnienie jakich przestępstw skutkuje zakazem pełnienia funkcji?

Przestępstwa, które pociągają za sobą zakaz pełnienia funkcji w organach spółki, to między innymi:

  • podrobienie lub przerobienie dokumentów,
  • podrobienie lub przerobienie faktury,
  • posługiwanie się sfałszowanym dokumentem,
  • poświadczenie nieprawdy,
  • nadużycie zaufania [CZYTAJ],
  • pranie brudnych pieniędzy [CZYTAJ],
  • podrabianie pieniędzy,
  • kradzież,
  • przywłaszczenie,
  • sprzeniewierzenie,
  • oszustwo [CZYTAJ],
  • oszustwo kredytowe [CZYTAJ],
  • przestępstwa na szkodę wierzyciela,
  • umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości,
  • posługiwanie się fałszywymi dokumentami lub zaświadczeniami przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości.
Czas trwania zakazu pełnienia funkcji w organach spółki

Zakaz bycia organem albo likwidatorem spółki kapitałowej jest ograniczony czasowo. Ustaje on z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Należy jednak pamiętać, że skazany ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Jest to możliwe w terminie do trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku. Jednakże możliwość zwolnienia lub skrócenia obowiązywania zakazu nie dotyczy przestępstw popełnionych umyślnie.

Tagi:

Dodaj komentarz